INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE CERERE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE IN CADRUL PROIECTULUI cu numarul de inregistrare in SMIS-CNSR 17413 “Delta Dunarii-paradisul aproape pierdut ! Campanie de informar, Diverse in orasul Tulcea

Orasul Tulcea pe Facebook Orasul Tulcea pe Twitter Orasul Tulcea pe YouTube Orasul Tulcea pe Google+ Google+

 

 

Diverse

 

 

Invitatie de participare la procedura de cerere de oferta pentru achizitia publica de servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului cu numarul de inregistrare in smis-cnsr 17413 “delta dunarii-paradisul aproape pierdut ! campanie de informar

2.0 12

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

LA PROCEDURA DE CERERE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE IN CADRUL PROIECTULUI cu numarul de inregistrare in SMIS-CNSR 17413 “Delta Dunarii-paradisul aproape pierdut ! Campanie de informare si constientizare cu privire la protejarea biodiversitatii Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii”
1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale Achizitorului: Asociatia Salvati Dunarea si Delta cu sediul social in str. Calea Grivitei nr. 206, bl. K, sc. 1, ap. 1, sector 1, Bucuresti, Cod de inregistrare fiscala nr. 16500452, adresa de corespondenta Str.Constantin Sandu Aldea, Nr 22, Sector 1, Bucureşti 012052,Tel.: +40 21 319 49 31, Fax: + 40 31 827 02 30, e-mail: roxana.schiopu@salvatidelta.ro
2. a) Procedura de atribuire selectata: cerere de oferta.
b) Procedura se finalizeaza prin: încheierea unui contract de prestare servicii, cu un singur operator economic.
c) Etapa finala de licitatie electronica: NU se utilizeaza.
i. Criteriul de evaluare „pretul cel mai scazut”
ii. Licitatia se va realiza si finaliza într-o singura runda.
iii. La licitatie au dreptul sa participe toti operatorii economici.

3.Locul principal de prestare al serviciilor: Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, precum si Bucuresti si sediul Achizitorului din Str.Constantin Sandu Aldea, Nr 22, Sector 1, Bucureşti

4. COD CPV: 79951000-5; 79952000-2

5. Natura, cantitatea si descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate: în conformitate cu specificatiile Caietului de sarcini din documentatia de atribuire si consta in achizitionarea de servicii de servicii de organizare evenimente in conformitate cu specificatiile din Caietul de Sarcini, servicii prestate cu inalt profesionalism si intr-un interval de timp stabilit, în conditiile obtinerii unor preturi de prestare cat mai reduse.
Denumirea serviciilor: SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE IN CADRUL PROIECTULUI cu numarul de inregistrare in SMIS-CNSR 17413 ”Delta Dunarii-paradisul aproape pierdut ! Campanie de informare si constientizare cu privire la protejarea biodiversitatii Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii”– cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, gestionat de Ministerul Mediului si Padurilor.

6. Cantitatea minima / maxima de servicii: conform precizarilor din Caietul de sarcini al documentatiei de atribuire.7. Optiuni ale achizitorului:
7.1. Pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral la unele sau altele dintre prestatiile specificate în Caietul de sarcini ale documentatiei de atribuire, în functie de anumite situatii si reglementari legale ce pot surveni în perioada derularii proiectului.
7.2. Achizitorul isi rezerva, totodata, dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii suplimentare/aditionale, ce nu au fost incluse în contractul initial, dar care, din cauza unor circumstante imprevizibile, devin necesare pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului si, implicit a prevederilor acordului-cadru în cauza, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii de cerere de oferta, in conditiile respectarii prevederilor art. 122 lit. „i” din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile legislative ulterioare. Suplimentarea de servicii nu poate depasi 10% din valoarea contractului.

8. Informatii privind contractul de prestari servicii: contract de prestari de servicii incheiat cu un singur operator economic.
a) Durata contractului de prestari servicii: 6 luni de la data semnarii contractului dar nu mai tarziu de 31.12.2012
b) Valoarea totala estimata a serviciilor ce urmeaza a se achizitiona pe aceasta perioada: 137.142,00 lei exclusiv T.V.A. Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.

9. Obiectul si termenele de prestare a serviciilor:
Conform caietului de sarcini

10. Contractul NU este rezervat atelierelor protejate.

11. Oferte alternative: Se interzice depunerea ofertelor alternative.

12. Divizarea pe loturi: NU este cazul.

13. NU se accepta oferte partiale.

14. a) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei: disponibila in format electronic pe web site www.salvatidelta.ro si/sau in format tiparit la adresa de corespondenta a Achizitorului din Str. Constantin Sandu Aldea, Nr 22, Sector 1, Bucureşti. In eventualitatea în care nu se poate descarca de pe web site www.salvatidelta.ro, atunci documentatia de atribuire se poate obtine în mod gratuit de la sediul achizitorului Str. Constantin Sandu Aldea, Nr 22, Sector 1, Bucureşti –zilnic între orele 10,00 – 17,00 (în zilele lucratoare de luni pâna vineri), pe baza unei imputerniciri/delegatii si a unui act de identitate, prezentate de reprezentantul firmei solicitante.
Persoana de contact: Roxana Schiopu – tel: +40 21 319 49 31

b) Documentatia este disponibila începând cu data de 15.06.2012.

c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 20 iunie 2012, orele 12,00. Solicitarile de clarificari se vor transmite prin fax la numarul + 40 31 827 02 30 sau se vor depune in original la adresa de corespondenta a Achizitorului Str. Constantin Sandu Aldea, Nr 22, Sector 1, Bucureşti. Eventualele clarificari legate de cererea de oferta vor fi publicate pe web site www.salvatidelta.ro
16. Adresa la care trebuie transmise sau depuse ofertele: Oferta se va depune in 3 exemplare dupa cum urmeaza: un original si doua copii. Oferta se va depune la Asociatia Salvati Dunarea si Delta, adresa de corespondenta Str. Constantin Sandu Aldea, Nr 22, Sector 1, Bucureşti în plic sigilat si stampilat, pe care se va mentiona:
“OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE IN CADRUL PROIECTULUI cu numarul de inregistrare in SMIS-CNSR 17413 ”Delta Dunarii-paradisul aproape pierdut !Campanie de informare si constientizare cu privire la protejarea biodiversitatii Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii”
„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 26.06.2012, ora 15.00”.
Plicul va contine in interior cate un plic sigilat si stampilat cu:
- plicul nr. 1: documente de calificare;
- plicul nr.2: propunere tehnico-financiara
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întarziata. Fiecare plic va fi marcat cu „ORIGINAL” si/sau „COPIE” dupa caz.
Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.

17. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba româna.

18. a) Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: reprezentantii autorizati ai ofertantilor. Fiecare reprezentant va prezenta, în mod obligatoriu, o împuternicire din partea conducatorului firmei ofertante, în care se vor preciza limitele competentei sale.
b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 26.06.2012, ora 15.00, în cladirea din Str. Constantin Sandu Aldea, Nr 22, Sector 1, Bucureşti. Reprezentantii ofertantilor ce vor sa participe la sesiunea de deschidere a ofertelor trebuie sa aiba o Imputernicire din partea entitatii pe care o reprezinta, Imputernicire In care sa fie mentionat numele persoanei care participa la deschidere. Imputernicirea trebuie sa fie semnata si stampilata în original, iar reprezentantul trebuie sa aiba asupra lui un act de identitate. Nu se solicita ca Imputernicirea sa fie legalizata de un notar public.

19. Garantii solicitate:
a) Garantia de participare solicitata: 1372 lei
b) Garantia de buna executie: Garanţia de buna execuţie a contractului
1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de furnizare va fi de 5 % din valoarea contractului de prestare servicii, fără TVA. Pentru IMM se va plati 50% din valoarea garantiei stabilite

20. a) Modalitatea principala de finantare: cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, gestionat de Ministerul Mediului si Padurilor
b) Modalitate de plata: plata serviciilor se va efectua numai prin O.P., în Lei, in contul firmei prestatoare, deschis la o banca cu sucursala/filiala/agentie pe teritoriul Romaniei.


21. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici:
NOTA:
21.1. Se solicita operatorilor economici participanti la procedura de achizitie publica de servicii îndeplinirea criteriilor de calificare în conditiile prevederilor Art. 11 din HG 925/2006 (modificata si completata prin HG 834 /2009), privind Normele de aplicare a OUG 34/2006 si OUG 76/2010.
21.2. Documente solicitate ofertantilor pentru confirmarea îndeplinirii criteriilor de calificare:
a) Declaratie privind eligibilitatea.
b) Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr.34/2006.
c) Declaratia privind calitatea de participant la procedura.
d) Certificat fiscal aflat in termen legal, eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se înregistreaza cu debite la bugetul local.
e) Certificatul constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului.

22. Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare):
Numai pentru persoane juridice
a) Actul constitutiv actualizat de înfiintare – in fotocopie.
b) Certificat de înmatriculare (CIF inclus) - emis de Oficiul Registrului Comertului – in fotocopie.
In cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit, se vor depune următoarele documente care sa ateste ca persoana semnatara este autorizata:
- Statutul cu modificările la zi (incluzand si incheierile de sedinta) - hotararea judecatoreasca de obtinere a personalitatii juridice
- Extras din Registrul Asociattiilor si Fundatiilor (la zi)
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele de calificare.

24. Informatii privind subcontractantii: Se admit subcontractanti.

25. Descrierea tehnica detaliata a serviciilor ce vor fi ofertate, precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice (în conformitate cu cerintele Caietului de sarcini din documentatia de atribuire).

26. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data limita de depunere a acesteia.

27. Criteriul de atribuire a contractului va fi: pretul cel mai scazut.

28. Modul de utilizare a cailor de atac – Solutionarea contestatiilor:
Conform Art. 255 - (1) din OUG nr.34 / 2006 cu modificarile si completarile aduse pana la data prezentei, “Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta”

Contestatiile se depun la:
- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, organism cu activitate administrativ - jurisdictionala care functioneaza pe lânga Guvernul Romaniei si care este localizat în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Cod Postal 030084, Bucuresti, România. Certificat de Înregistrare Fiscala (CIF): 20329980. Tel.:+4021.310.46.41; Fax: + 40 31 827 02 30; e-mail: office@cnsc.ro
În vederea solutionarii contestatiilor, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu respectarea prevederilor art. 256(1) si 270 – 271 din OUG 34/2006.”

Director General: Costel POPA
Manager Proiect: Roxana SCHIOPU
Expert Achizitii: Teodora Tarata

 

13714200 RON Pret: 13714200 Lei

 

adaugat Luni, 18 Iunie 2012 @ 15:06 - valabil pana Miercuri, 18 Iulie 2012 @ 15:06

Acest anunt nu mai este de actualitate.

Tu ce parere ai?

(nu va fi publicata)

am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile

Pana acum nu si-a spus nimeni parerea. Fii tu primul cel care o face!

Acorda-i o nota!
2.0
(12 voturi)

Imobiliare (102 anunturi)

 

Auto (81 anunturi)

 

Afaceri şi servicii (228 anunturi)

 

Electronice (136 anunturi)

 

Diverse (175 anunturi)

 

Locuri de munca (41 anunturi)

 

 

 

 

Descopera orasul Tulcea si pe Facebook!